STCSC

STCSC


14 กันยายน 2553

Folk Song 2010วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง "ประเทศไทย ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด" ณ หอประชุมลุกซ์ มุนดี วิทยาลัยเเสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 วง โดยการเเข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงเยรูซาเล็ม ของชั้นปรัชญาปีที่ 2 ซึ่งเเต่ละวงก็สามารถทำให้ผู้ชมทั้งหมดประทับใจด้วยเช่นกัน โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยเเสงธรรมได้ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย

ชุมนุมชาติพันธุ์ 2010


โครงการ ชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลครั้งที่ 20 ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมชาติพันธุ์กับแนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ ชุมนุมชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมชาติพันธุ์กับแนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ที่หอประชุม ลุกซ์ มุนดี เอาลา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การฟังบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 450 คน

บำเพ็ญประโยชน์ 2010วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี และเพื่อร่วมรณรงค์ภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คนพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2010


วันที่ 4 สิงหาคม 2553 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีบาทหลวง ไชโย กิจสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมเป็นประธานกล่าวสดุดีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

บริจาคโลหิต 2010วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมสังคมพัฒนาจัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


เวทีทรรศนะฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดเวทีทรรศนะ ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างความปรองดองและความสามัคคี(ของคนในชาติ)ในมุมมองนักการศาสนา และปรัชญา”ซึ่งมีนายเมธาสิทธิ์ นามละคร และนายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ได้เสวนาถึงเรื่อง ความสามัคคี(สมานฉันท์)คือการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสังคมที่จะทำ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดร่วมกัน ภายใต้แนวคิดหรือระเบียบวินัยที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ความสามัคคีของคนในชาติซึ่งประกอบไปด้วยคนหลายชนชั้น หลายเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผลประโยชน์จะมีขึ้นมาได้ พัฒนาได้ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ที่พยายามลดความขัดแย้งให้น้อยลง สร้างผลประโยชน์ร่วมกันให้มากขึ้น ประชาชนได้รับการศึกษาแบบเสรีนิยม คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้ มีวุฒิภาวะ ใจกว้าง สังคมมีช่องทางกระบวนการที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธี เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

วันไหว้ครู 2010
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยเเสงธรรมได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2553 ขึ้น โดยมี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม lux mundi ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการน้อมเคารพ นึกถึงพระคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ โดยมีบรรดาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน ร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน