STCSC

STCSC


29 มกราคม 2554

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
ประชาสัมพันธ์
กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
สโมสรนักศึกษาโดยชมรมกีฬา ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม ในหัวข้อ “วิทยาลัยแสงธรรม สัมพันธ์ร่วมใจ เพื่อสันติในสังคมไทย อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2554 บริเวณชั้น 1 ตึกอากคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 9 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.30 น. โดยมีคณะกรรมผู้บริหาร และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายสุทธิพงษ์ สุขสำราญ มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้ และปิดท้ายด้วย นายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ นายกคนปัจจุบันได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ตลอดปีที่ผ่านมา


ประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา

โครงการจัดประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 1.) นายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา 2.) นายกฤษฎา ว่องไว อุปนายกสโมสรนักศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำโครงการจัดประชุมผู้นำนิสิตนักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา ขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.- 20.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษาให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตนักศึกษา

08 มกราคม 2554

โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”วันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 2.นายสนธยา สายชลนิรันดร์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 3.นายวรัญญู นางาม นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
โดยจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จาก 4 เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน


06 มกราคม 2554

คริสต์มาสสัมพันธ์ประธานชมรมนันทนาการ วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมส่งความสุข โอกาสวันคริสต์มาส และขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรม จัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 53 “ ความสุขทีทุกคนควรจะมีมากที่สุด คือ ความสงบสุข ภายในหัวใจ และสิ่งนี้เองจะขยายไปยังผู้อื่น และเขาก็จะรับรู้ได้เองถึงความสุขที่เราส่งมอบให้ได้โดยไม่ต้องพูด” นี่คือพรที่อธิการบดีมอบให้กับทุกคนโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ หลังจากนั้น ทาชมรมนันทนาการได้จับสลากมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับบรรดานักศึกษา เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับทุกคน โอกาสวันคริสต์มาส สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนคาทอลิกไม่ควรลืม คือ การสำนึกด้วยกตัญญูว่า เราโชคดีที่มีพระเยซูเป็นของขวัญอันล้ำค่ากว่าทรัพย์ศฤงคารใด ๆ ในโลก เหตูด้วยความรักของพระองค์ และเพราะความรักนี้เอง เราจึงต้องแผ่รังสีแห่งรักแท้นี้ไปยังทุกคน ให้ทุกคนได้รู้จักมรดกสวรรค์ และจะได้ชื่นชมยินดีเฉกเช่นเรา สุขศรี สุขสันต์ สุขทุกวัน และตลอดไปอบรมการเป็นพิธีกรสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การเป็นพิธีกร” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจในการอบรมในครั้งนี้ จัด ณ ห้องโสตฯ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงบัญชา ศรีประมงค์ เป็นวิทยากร จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะเบื้องต้นในการพูดเมื่อเป็นพิธีกร นอกจากจะมีการฟังบรรยายแล้ว ยังมีการเข้ากลุ่มเพื่อจำลองสถานการณ์เมื่อต้องเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ อีกด้วย ถือได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นพิธีกรที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดข่าวดีของพระเจ้าแก่ทุกคนได้อย่างน่าฟัง และมีประสิทธิภาพ ประหนึ่งว่าเป็นผู้ส่งสารมืออาชีพก็ว่าได้

มุฑิตาจิต บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤสวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ ของ บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชุมพาบาลผู้ซื่อสัตย์ในงานรับใช้พระเจ้า และผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยแสงธรรม ศิษย์ทุกคนขอร่วมมุฑิตาจิตด้วยความสำนึกในพระคุณยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อในภาระแห่งรัก ต่องานรับใช้พระเจ้าตลอดไป