STCSC

STCSC


14 ธันวาคม 2553

ประชุม เรื่อง อนาคตเด็กไทยปี 2570วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมภาคศาสนา ในโครงการ “ระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อระดมสรรพกำลังและระดมความคิดเห็นจากผู้แทนองค์ทางศาสนาต่าง ๆ รวม 5 ศาสนา ในส่วนของคาทอลิก ได้รับเกียรติจากมุขนายก สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส (แผนกเยาวชน) เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับสมาชิก และตัวแทนจากองค์กรคาทอลิกจากที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งวิสัยทัศน์นี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเติมประเด็นเด็กและเยาวชน เข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในลำดับต่อไป นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่า สังคมทุกระดับหันมาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอนาคตของโลกต่อไปกีฬาชาติพันธุ์ 2010วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ครั้งที่ ๑๐ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

จุดเทียนชัยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในค่ำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โอกาสนี้ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งความปิติยินดีและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพร้อมใจกันมาถวายความจงรักภักดีในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษาในปีนี้ด้วย

บำเพ็ญประโยชน์ 2010
บ่ายวันที่ 3 ธ.ค. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยแสงธรรม ทุกคนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืน และด้วยเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ “ประเทศชาติ” ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละมามากมาย วิทยาลัยแสงธรรมจึงขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการรับใช้สังคมประหนึ่งว่าเป็นปณิธานของชีวิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านงานเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 2010วันที่ 3 ธ.ค. วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 โดยมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และพระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี วิทยาลัยแสงธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปและร่วมใจกันเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

<