STCSC

STCSC


28 พฤศจิกายน 2561

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 19


ระหว่างวันที่ 20-22  ตุลาคม 2561 ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 19 ณ วัดนักบุญเปาโล ห้วยทรายนเหนือ เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เขตสังฆมณฑลนครสวรรค์  วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการพบปะพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัด และตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วมการไปสำรวจค่ายอาสาฯ มี จำนวน 5  คน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
เก็บตกข่าว วจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้, เอส.เจ


ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมเพื่อภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของบาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้, เอส.เจ ซึ่งท่านได้เป็นคุณพ่อวิญญาณรักษ์ของสถาบันสามเณราลัยแสงธรรมและอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้มอบอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนจักรในประเทศไทยตลอดจนที่สุดท้ายที่คุณพ่อทำงานคือสถาบันสามเณราลัยแสงธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเสมอมา ขอพระเป็นเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของคุณพ่อสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์

บาทหลวงซิกมูนด์ ลาสเชนสกี้,เอส.เจ (31 ก.ค. 1924 - 26 ก.ย. 2018) มิชชันนารีที่ประเทศไทย 51 ปี  นักบวชในคณะเยสุอิต 69 ปี  พระสงฆ์ 63 ปี


08 พฤศจิกายน 2561

โครงการทัศนศึกษา "เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้วิถีไทย ใจกลางพระนคร"


เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2561 ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้วิถีไทย ใจกลางพระนคร" ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาความคิดให้กว้างไกล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลรอบข้างต่อไป โดยการเยี่ยมชมนิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร พิพิธภัณฑ์เงินตราและธนบัตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเงินตราของโลกและของไทย ในยุคสมัยต่าง ๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินออม นอกจากนี้ ยังได้รับชมการจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และประติมากรรมอันทรงคุณค่า ทั้งของไทยและเอเชีย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน และเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระตำหนักแดง รวมทั้งโรงราชรถ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาราชรถ และราชยานที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง    พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยแสงธรรมเข้าร่วมโครงการกว่า 77 คน