STCSC

STCSC


25 กรกฎาคม 2555

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง
       วันพุธที่  25 กรกฎาคม  2555  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีขึ้น ภายใต้งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "สถาบันแสงธรรม 40 ปี ผู้นำแห่งความเชื่อ" ณ หอประชุม LUX MUNDI วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงคำหลาว ของบ้านพระมหาไถ่  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง Saint Gabriel  ของบ้านเซนต์คาเบรียล  รองชนะเลิศอันดับที่  2  วง Walk with love ของชั้นปีที่ 1 สามเณราลัยแสงธรรม  ซึ่งแต่ละวงก็สร้างประทับใจแก่ผู้มาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของสถาบันแสงธรรม 40 ผู้นำแห่งความเชื่อบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันแม่แห่งชาติบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
     วันพุธที่  25  กรกฎาคม  2555  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม      มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้มาเคียงบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล และในครั้งนี้ได้รับโลหิต  จำนวน  78  ถุง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


24 กรกฎาคม 2555

ประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับเหล่ากาชาด จ.นครปฐม 
รับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
โอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม... ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียน

17 กรกฎาคม 2555

ครบรอบวันเกิดอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม


ครบรอบวันเกิดอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
     วันที่ 17  กรกฎาคม  2555  สมาชิกสโมสรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยแสงธรรม  ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 54 ปี  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2555 ซึ่งได้แสดงออกถึงความกตัญญู และความสัมพันธ์อันดีระหว่างอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่14 กรกฎาคม 2555

12 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 12 ปี ชีวิตสงฆ์ 
ของคุณพ่อธรรมรัตน์  เรือนงาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา  
และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา