STCSC

STCSC


10 กุมภาพันธ์ 2554

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ภาคเอกชน)สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ร่วมส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 2 ท่านคือ
นายวรัญญู นางาม คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ปีที่ 2
นายสนธยา สายชลนิรันดร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ปีที่ 2
เข้าร่วมค่ายในโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ภาคเอกชน)
ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 – เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
ในค่ายครั้งนี้ ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้จักกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวโคราชและชาวอีสาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้จักกับการดำรงชีวิตของผู้คนในรอบๆบริเวณนั้น โดยได้ไปศึกษา เรียนรู้ตามสถานที่สำคัญๆ อาทิเช่น
1.สักการะสถานท้าวสุรนารี
2.ประตูชุมพล
3.ชุมชนด่านเกวียน
4.บ้านธารปราสาท
5.หลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์
6.ปราสาทหินพิมาย
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำนักศึกษาด้วยกัน ทำให้ผู้นำนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ประมาณ 90 คน

ร่วมเเสดงความยินดีครบรอบวันเกิดรองอธิการบดีวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในคณะสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 40 ปี ซึ่งได้แสดงออกถึงความกตัญญูและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรองอธิการบดีกับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่02 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 95 คน
ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณค่าและความหมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และยังสนับสนุนให้มีการสร้างภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอีด้วย