STCSC

STCSC


14 ธันวาคม 2553

ประชุม เรื่อง อนาคตเด็กไทยปี 2570วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมภาคศาสนา ในโครงการ “ระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อระดมสรรพกำลังและระดมความคิดเห็นจากผู้แทนองค์ทางศาสนาต่าง ๆ รวม 5 ศาสนา ในส่วนของคาทอลิก ได้รับเกียรติจากมุขนายก สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส (แผนกเยาวชน) เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมกับสมาชิก และตัวแทนจากองค์กรคาทอลิกจากที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งวิสัยทัศน์นี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเติมประเด็นเด็กและเยาวชน เข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในลำดับต่อไป นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่า สังคมทุกระดับหันมาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังมากขึ้น เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอนาคตของโลกต่อไปกีฬาชาติพันธุ์ 2010วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์ครั้งที่ ๑๐ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและร่วมในการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อกระชับสัมพันธภาพ ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี และผู้บริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย

จุดเทียนชัยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในค่ำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โอกาสนี้ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งความปิติยินดีและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพร้อมใจกันมาถวายความจงรักภักดีในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษาในปีนี้ด้วย

บำเพ็ญประโยชน์ 2010
บ่ายวันที่ 3 ธ.ค. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยการทำความสะอาด จัดระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบนอกของวิทยาลัยแสงธรรม ทุกคนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืน และด้วยเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ “ประเทศชาติ” ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละมามากมาย วิทยาลัยแสงธรรมจึงขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการรับใช้สังคมประหนึ่งว่าเป็นปณิธานของชีวิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านงานเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 2010วันที่ 3 ธ.ค. วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 โดยมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาท เพื่อถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” และทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน กิจกรรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และพระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี วิทยาลัยแสงธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไปและร่วมใจกันเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ธำรงอยู่สืบไป คู่กับสังคมไทยไปตราบนานเท่านาน

<

29 พฤศจิกายน 2553

เวทีทรรศนะ “พระสงฆ์และงานอภิบาลในโลกดิจิตอล สื่อใหม่ในการนำเสนอพระวาจา”ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมเวทีทรรศนะในหัวข้อ “พระสงฆ์และงานอภิบาลในโลกดิจิตอล สื่อใหม่ในการนำเสนอพระวาจา” เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 53 โดยนายกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล นักศึกษาปริญญาโท ปี 1 สาขาวิชาเทวจริยศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งในปัจจุบัน “สื่อ” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เป็นต้น เราทุกคนที่จะต้องเป็นมโนธรรมของสังคม สื่อจึงเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า ที่จะนำพาทุกคนพบพระเจ้าได้โดยง่ายในโลกไซเบอร์ เราจึงควรรู้เท่าทันสื่อ และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบในการเลือกใช้สื่อ ให้สื่อเป็นแสงสว่างส่องทางให้กับทุกคนพบไข่มุกเม็ดงามของชีวิต นั่นคือ “พระวาจา”


12 พฤศจิกายน 2553

บริจาคโลหิต วันพ่อ 2553
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ชมรมสังคมพัฒนา
จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปฐมนิเทศ เทอม 2 ปี 2553ฝ่ายบริหาร ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 เทอม 2เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.30น. - 12.30น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ ทางฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2

เดือนพฤศจิกายน 53

วันที่ 8 งานบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 24 โครงการเวทีทรรศนะ


เดือนธันวาคม 53

วันที่ 3 งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

วันที่ 11 โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน (ชั้นปรัชญาปี 3)

วันที่ 16 โครงการครูคำสอนไทย

วันที่ 17 โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์


เดือนมกราคม 54

วันที่ 15 โครงการกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์

วันที่ 16 โครงการเข้าร่วม “โครงการวันเด็กคุณพุ่ม” (พระราม 8)

วันที่ 27 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนจิตรลดา และวัดพระแก้ว


เดือนกุมภาพันธ์ 54

วันที่ 3 โครงการกีฬาแสงธรรมสัมพันธ์

วันที่ 5-6 โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


เดือนมีนาคม 54

วันที่ 20-30 โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 12 ณ หมู่บ้านทุ่งมน จ.สกลนคร

ค่ายศึกษาวิถีชุมชน คนตัวอย่าง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

<
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายหลักภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตก 23 สถาบัน ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย โดยได้จัด “ค่ายศึกษาวิถีชุมชน คนตัวอย่าง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ชุมชนอำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษา แบบอย่างวิถีการดำเนินชีวิตให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมจากบุคคลและชุมชนตัวอย่าง โดยทางวิทยาลัยแสงธรรมได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการนี้จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1.นางสาวกัญวสุ ศรีไทย 2.นายภุมเรศ ภูผา 3.นายศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน 4.นายวรัญญู นางาม 5.นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงศ์ ซึ่งภายในค่ายครั้งนี้ มีกิจกรรมนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ประมาณ 50 คน
ค่ายเเพร่ธรรมสัญจร 2010
ค่ายแพร่ธรรมสัญจรในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2553 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา และสมาชิกผู้เข้าร่วมค่ายอีกจำนวน 10 ท่านด้วยกัน คือ นายทัศมะกิจประยูร นายนันทพล สุขสำราญ นายอติชาติ ธรรมวงศ์ นายอานุภาพ วงศ์แก้ว นายวิทยา เขียวประไพ นายภุมเรศ ภูผา นายกิติศักดิ์ กิจสำเร็จ นายอวิรุธ พันธ์ขาว นายชัยเฉลิม สุทธิ พวกเราได้ไปจัดค่ายเพื่อการแพร่ธรรมในวัดเขตจังหวัดลำปาง โดยการสอนคำสอน จัดกิจกรรมให้กับบรรดาเด็กๆ และสัมผัสชีวิตชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ โดยสถานที่ในการจัดค่ายในครั้งนี้ เราได้เดินทางไปที่วัดในเขตการแพร่ธรรมของอำเภอ งาว จ. ลำปาง โดยหมู่บ้านที่พวกเราได้เดินทางไปแพร่ธรรมในครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย หมู่บ้านอาข่า หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่บ้านแม่งาว หมู่บ้านสันติสุข โดยแยกกันไปอยู่หมู่บ้านละ 2 คน และในวันสุดท้าย มีการรวมกันในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เพื่อจัดวัน Mission Day และรวมสัตบุรุษเพื่อทำร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณพร้อมกัน

ค่าย "Simple Life" ให้ชีวิตได้เรียนรู้...ไม่มีอยู่ ก็สุขใจ
ค่าย Simple life ให้ชีวิตได้เรียนรู้ ไม่มีอยู่ก็สุขใจ รับผิดชอบโดย ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 16-24 ตุลาคม 2553 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางวิทยาลัยแสงธรรมได้รับเชิญจากศูนย์กลางฯ ให้เข้าร่วมค่ายกลางปี โดยมีตัวแทนนักศึกษาในสถาบันของเราเข้าร่วม 4 คน คือ นายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ / นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง/ นายปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว และ นายขวัญชัย นาอุดม
ตลอดการเดินทางเต็มไปด้วยความลำบาก เพราะ จ.แม่ฮ่องสอน มีโค้งมากกว่า 1,864 โค้ง ซึ่งถ้าหากใครไม่ชินกับทางคดโค้งมาก่อนก็อาจจะมีอาการเมารถได้รวมไปถึงการเดินทางเข้าหมู่บ้านก็สุดแสนลำบากเมื่อไปถึงทุกคนก็แยกย้ายเข้าบ้านพักของชาวบ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมู่บ้าน ล้วนแต่เป็นคาทอลิก จุดประสงค์ของค่ายครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาได้จุ่มตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ โดยการเข้าร่วมใช้ชีวิตตามสภาพครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ เกษตรกร ทำไร่ เป็นหลัก ความเป็นอยู่ตามสภาพชาวดอย ไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อาหารหลัก คือ ผัก และน้ำพริก หาอาหารกินแบบวันต่อวัน ซึ่งได้จากธรรมชาติ การทำงานเป็นแบบช่วยเหลือกัน(ลงแขก) ไม่มีการใช้เงินจ้าง แบ่งปันกันตามอัตภาพ ภาษาที่ใช้เป็นหลักคือ ปกาเกอะญอ พูดภาษาไทยกลางได้บ้าง สื่อสารได้พอเข้าใจ


สำรวจค่ายอาสาฯ 2010ค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2554 โดยมีตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางไปสำรวจค่าย ที่หมู่บ้านทุ่งมน ตำบล เชียงเครือ อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร ซึ่ง วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายในครั้งนี้ เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นจริง ในการใช้ชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนา “ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม” ของชุมชนให้ดีขี้น เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆและ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง ซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านทุ่งมน ก็ได้ให้การต้อนรับ พวกเราที่เป็นตัวแทนในการสำรวจค่ายฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


14 กันยายน 2553

Folk Song 2010วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมรมกีฬาและนันทนาการ ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง "ประเทศไทย ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด" ณ หอประชุมลุกซ์ มุนดี วิทยาลัยเเสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 วง โดยการเเข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงเยรูซาเล็ม ของชั้นปรัชญาปีที่ 2 ซึ่งเเต่ละวงก็สามารถทำให้ผู้ชมทั้งหมดประทับใจด้วยเช่นกัน โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยเเสงธรรมได้ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย