STCSC

STCSC


31 มกราคม 2555

เลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสโมสรนักศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มกราคม จนถึงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 และในโอกาสนี้ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกท่าน

ร่วมฟังคำปราศรัยจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ณ บริเวณใต้อาคารเรียน เวลา 09.20-09.30 น. และเวลา 10.20-10.40 น. และเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เวลา 11.30 น.

โครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์กำหนดการวันกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
หัวข้อ “ ชาวแสงธรรมร่วมใจ รักรับใช้สามัคคี ตามวิถีชุมชนวัด ขจัดอบายมุขด้วยกีฬา ”
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยแสงธรรม
***************************************************************


08.10 น. เตรียมความพร้อมขบวนพาเหรด
08.45 น. ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม (สีชมพู สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า)
09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
10.15 น. เริ่มการแข่งขันกรีฑา
11.30 น. ชิงชนะเลิศบาสเก็ตบอล (ชาย)
ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอล (หญิง)
12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เริ่มแข่งขันกีฬาฮาเฮ
14.15 น. ประกวดกองเชียร์
15.00 น. เริ่มการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่าง
ทีมศิษย์ปัจจุบัน (ปี 7) vs ศิษย์เก่า (สงฆ์หนุ่ม)
16.00 น. ชิงชนะเลิศ ฟุตบอล
17.30 น. ประกาศผลการแข่งขันและพิธีปิดกีฬา “กีฬาแสงธรรมสัมพันธ์”

หมายเหตุ ตารางเวลานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

21 มกราคม 2555

โครงการกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ชมรมสังคมพัฒนาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีเด็ก ๆ และเยาวชนใกล้เคียงเข้าร่วม ประมาณ 55 คน กิจกรรมแบ่งเป็นฐานให้เล่นเกมส์กัน เพื่อมาแลกรางวัล และรับประทานอาหารว่างกันอย่างสนุกสนาน เด็กๆ กลับบ้านไปพร้อมของรางวัลและรอยยิ้ม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้เด็กในชุมชนใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และได้รับความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี ความกตัญญูต่อบิดามารดา ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และโทษของยาเสพติด