STCSC

STCSC


12 ตุลาคม 2561

การรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-15.30 น. ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (กกต.)ร่วมกับวิทยาลัยแสงธรรมจัดให้มีการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในสถานศึกษา เพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในทุกระดับ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งมีฐานให้ได้จำลองแบบในการเลือกตั้งที่มีความเสมือนจริงมาให้นักศึกษาได้เข้าไปร่วมด้วย ณ หอประชุม LUX MUNDI โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมนี้จำนวนทั้งหมด 150 คน


การอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธา


วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายาม พ.ศ.2561 ชมรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์และผลิตบทเพลงเสริมศรัทธาขึ้นเพี่อการแพร่ธรรมด้วยดนตรีร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ที่มาอบรมได้เข้าใจว่าการที่เราจะทำบทเพลงขึ้นมาหนึ่งบทเพลงนั้นต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้การสร้างสรรค์บทเพลงนั้นเหมาะแก่การใช้ในพิธีกรรม โดยมีวิทยากรคือ คุณแมนลักษณ์  ทุมกานนท์ (คุณโซ่ วง Etc.) มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคาร 2  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน