STCSC

STCSC


27 มิถุนายน 2554

รับน้องใหม่ 2554
ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐาน ด้วยกันโดยแบ่ง ฐานที่ 1 กิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2 กิจกรรมของฐานเทววิทยา ฐานที่ 3 กิจกรรมของฐานคริสศาสตร์ ฐานที่ 4 กิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่มีมิตรไมตรีดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่นักศึกษาอย่างดี

ผลการตัดสิน "การประกวดพานไหว้ครู 54"

รางวัลที่ 1 ศูนย์นักบวชหญิง
รางวันที่ 2 คณะเซนต์คาเบรียล
รางวัลที่ 3 คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
รางวันชมเชย 1 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สาขาปรัชญาและศาสนา
รางวัลชมเชย 2 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย

พิธีไหว้ครู 2554วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม LUX MUNDI AULA ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู รู้คุณครูผู้มีพระคุณเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและให้นักศึกษาจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างสัมพันธภาพความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาและครู-อาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2554วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับบ้านเณรใหญ่แสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2554 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานพิธีรับสมัครเตรียมเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับเข้ามาหลังจากจบ “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 20 คน วัตถุประสงค์ของงานี้คือเป็นการวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ โดยนักศึกษา บุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าตลอดปีการศึกษานี้รวมทั้งรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นการเสริมสร้างชีวิตจิตให้แก่กันและกัน โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษานี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
14 มิถุนายน 2554

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 12ชมรมสังคมพัฒนาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20-30 มีนาคม 2554 ณ หมู่บ้านทุ่งมน ต. เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 45 คน และในการจัดค่ายครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและชาวบ้าน กิจกรรมหลักที่ทำ คือจัดสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างห้องน้ำพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดในระดับครอบครัว ชุมชน และสร้างกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดค่ายจริยธรรม(การสอนคำสอนเด็ก) จำนวน 50 คน และการออกเยี่ยมเยียนสำรวจสำมะโนประชากร โดยมุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จัดอบรมจริยธรรมด้านชีวิตครอบครัวที่ยังแต่งงานไม่เรียบร้อยและคู่แต่งงานที่แตกแยกพร้อมทั้งจัดพิธีแต่งงานให้ในโอกาสพิเศษนี้ด้วย และที่สำคัญนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกฝนการเป็นนักศึกษาจิตอาสาที่ดีจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งมน

09 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2554วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ทางวิทยาลัยแสงธรรมได้จัด การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยแสงธรรม โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ทางฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนและกฎระเบียบต่างๆ สำหรับในการเป็นนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี