STCSC

STCSC


27 กรกฎาคม 2559

โครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 (คณะศาสนศาสตร์)


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2559 เวลา 10.20-10.40 น.  ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการเวทีทรรศนะ  หัวข้อ “AMORIS LAETITIA On Love in The  family” ณ บริเวณอาคารเรียน  โดยผู้อภิปราย ได้รับเกียรติจากบาทหลวงพิเชฐ   แสงเทียน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายวรัญญู  นางาม นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม(ป.โท ปี 2) ในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง

16 กรกฎาคม 2559

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม  2559  ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานพินิจเด็กและเยาวชนจ.ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตาปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้องทางด้านร่างกายและจิตใจโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมนทนาการ และแบ่งกลุ่มพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับเด็กและเยาวชน  ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก เป็นอย่างดี  ผู้เข้าร่วมมีบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษา จำนวน 18 คน