STCSC

STCSC


30 สิงหาคม 2555

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)


โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)

วันที่ 30 สิงหาคม 2555  ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน ผ่านทางแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวร” และ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ตั้งอยู่อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม ประมาณ 130 คน


28 สิงหาคม 2555

ฉลองศาสนนาม นักบุญออกัสติน


ฉลองศาสนนาม นักบุญออกัสติน
      วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา  10.20  น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย และบาทหลวง ออกัสติน ทัศนุ  หัตการกุล ขอนักบุญออกัสตินองค์อุปถัมภ์โปรดเสนอวิงวอน พระบิดาองค์แห่งความรักและเมตตาได้โปรดประทานพรให้ท่านทั้ง 2 มีความสุข ร่างกายแข็งแรง จิตใจเปี่ยมไปด้วยพระพร ปฏิบัติภารกิจรับใช้พระเจ้าต่อไป
25 สิงหาคม 2555

ร่วมแสดงความยินดี กับ นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา


ร่วมแสดงความยินดี กับ  นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง  
นักศึกษาชั้นปีที่  4  
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 
      วันที่  22  สิงหาคม  2555  วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง   ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2554 จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยบาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายปฏิพัฒน์  กิจเต่ง และในครั้งนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อน ๆ นักศึกษา มาร่วมแสดงยินดีด้วย 
  18 สิงหาคม 2555

โครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”


โครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” 
     วันที่  18 – 19  สิงหาคม  2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา  4  คน  คือนายวธัญญู  หนูสมแก้ว  นายณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี  นายอรรถพล  พงษ์สวัสดิ์ และนางสาวโศรดา  ภาคภูมิอนันต์  และบุคลากร 1 คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” ณ บ้านสวนตะวันโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสถาบันเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสำนึกสาธารณะ 
   ในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตกเข้าร่วม  10  สถาบัน จำนวนนักศึกษาและบุคลากร  จำนวน  80  คน    

12 สิงหาคม 2555

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
         วันอังคารที่ สิงหาคม  2555  เวลา  10.20   สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ณ  อาคารเรียน  โดยมีบาทหลวง ดร. ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธาน กล่าวบทอาเศียรวาทฯ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  เข้าร่วมประมาณ 70 คน และมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ และประพันธ์กลอนสุภาพ ในหัวข้อ “แม่ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ” ซึ่งทางชมรมการศึกษา จัดขึ้น
เรียงความวันแม่ ชนะเลิศ  นายสนธยา  สายชลนิรันดร์  ปรศ. ชั้นปี 4
ประพันธ์กลอนสุภาพ ชนะเลิศ  นายตะวัน  สหายแก่น  ปรศ. ชั้นปี 4
รองชนะเลิศ  นายณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี        ปรศ. ชั้นปี 1
06 สิงหาคม 2555

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
ประจำปีการศึกษา  2554
     วันที่  6 –7  สิงหาคม  2555  แผนกประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยแสงธรรม  ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล เป็นประธานกรรมการ ดร.สุวิชากร  ชินะผา  และ ผศ.ดร.นันทพันธ์  ชินล้ำประเสริฐ  เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงค์ในการจัดงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบ  และกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ที่  สกอ. และ สมศ. กำหนด 01 สิงหาคม 2555

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี


โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี         
       วันพุธที่  1  สิงหาคม  2555  เวลา  13.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์  12  สิงหามหาราชินี  ภายใต้หัวข้อ “ปลูกรักด้วยต้นไม้” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  ร่วมมือกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยแสงธรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษานี้