STCSC

STCSC


22 มิถุนายน 2556

ผลการตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

ผลการตัดสินพานไหว้ครู  ปีการศึกษา 2556 
รางวัลที่  1 บ้านอบรมคณะพระมหาไถ่
รางวัลที่  2 บ้านอบรมคณะลาซาล
รางวัลที่  3  บ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า
กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2556

 กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2556 
      วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ใน โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรม ของฐานชั้นปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของฐานชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐาน คริสศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ที่มีมิตรไมตรีดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่นักศึกษาเป็นอย่างดี16 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556
       วันที่ 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ LUX MUNDI AULA  โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา สร้างสัมพันธภาพ ความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัย   แสงธรรม ทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน15 มิถุนายน 2556

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556
   วันที่ 13  มิถุนายน 2556 โดยวิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2556 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับ มาหลังจากจบปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 14 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษานี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษานี้อย่างพร้อมเพรียงกัน