STCSC

STCSC


24 กุมภาพันธ์ 2555

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10มกราคม 2555บริเวณชั้น 1ตึกอาคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร นักศึกษา จำนวน 7 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.30 น.โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายวรัญญู นางาม นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้
ครบรอบวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 41 ปี ซึ่งได้แสดงออกถึงความกตัญญูและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่

โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2554


วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุ- วัฒนธรรม ปี 2554” โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1) นายวรัญญู นางาม นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
2) นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงค์ นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 50 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษา ในเรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์ สังคมพหุวัฒนธรรมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”


วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1) นายสนธยา สายชลนิรันดร์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3
2) นายศิรวิชย์ เก็งพานิชย์ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
3) นายสุเชษฐ์ ทองคำ นักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษา จากสถาบันครือข่าย 4 สถาบัน เข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยทองสุขและวิทยาลัยแสงธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 240 คน

08 กุมภาพันธ์ 2555

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554


ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม ในหัวข้อ ชาวแสงธรรมร่วมใจ รัก รับใช้ สามัคคี ตามวิถีชุมชนวัด ขจัดอบายมุขด้วยกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น