STCSC

STCSC


14 กรกฎาคม 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาแสงธรรม ปีการศึกษา 2561


ฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 11.40  - 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับนักศึกษา และได้บรรยายพิเศษหัวเรื่อง “คุณภาพ ภาพคุณ” พร้อมกันนี้ทางฝ่ายวิชาการ ได้มาให้ความรู้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย มีนักคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม 170 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น