STCSC

STCSC

10 พฤศจิกายน 2555

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ
อบรมผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ
อบรมผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2555 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจำนวน 3 คน ได้แก่ นายวรัญญู นางาม นายวธัญญู หนูสมแก้ว และนางสาวพิชญาภัค เพียวเมียว ได้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ณ 27 รีสอร์ท ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำสถาบันต่างๆในเขตภูมิภาคตะวันตก ให้สามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันของตน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในเขตภูมิภาคตะวันตกประมาณ 50 คน เข้าร่วมในกิจกรรมนี้
โอกาสนี้ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม ได้รับประสบการณ์ และความรู้ในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิทยาลัยแสงธรรม รวมถึงงานอภิบาลต่างๆ และยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักศึกษาได้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น