STCSC

STCSC


17 กันยายน 2555

ข่าวเวทีทรรศนะ “อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต”ข่าวเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่  1 
"อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต"
 ในวันที่  11  กันยายน  2555 ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "อัตลักษณ์แสงธรรม คุณธรรมนำชีวิต" ณ อาคารเรียนชั้น 1 โดยมีนายวัชรพล  กู้ชาติ  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ชั้นปีที่ 2 นายยุทธนา  วิทยานุลักษณ์ และนายอาทิตย์  ว่องไว  นักศึกษาปริญาโทสาขาวิชา  เทววิทยาจริยธรรม  ชั้นปีที่ 1  มาเป็นวิทยากร  ซึ่ง 3 ท่าน ได้เสวนาถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ต้องมีมโนธรรมซึ่งได้รับการปลูกฝังบนรากฐานของพระคัมภีร์ เพราะต่อไปวันข้างหน้าจะต้องเป็นกระบอกเสียงของสังคม 1) เป็นพระสงฆ์  2) เป็นนักบวช 3) เป็นครูคำสอน โดยยึดหลักความเชื่อ ความหวังและความรัก ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า มีหน้าที่ในการประกาศข่าวดี  สอนคำสอน  ดังนั้นในการศึกษาเรียนรู้จึงต้องมีความรอบคอบ มีความกล้า มีความยุติธรรม และจะต้องมีจุดยืนของแต่ละคนที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ และรูปแบบในการใช้ชีวิต   
       ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมทุกท่าน ในการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น