STCSC

STCSC

22 พฤศจิกายน 2555

โครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ

โครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ
       ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อการเขียนบทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเขียนบทความอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในการจัดการอบรมครั้งนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เจ้าของนามปากกา นิด นรารักษ์ และ อุชเชนี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2536 ร่วมกับบาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร ผู้เชี่ยวชาญในการประพันธ์บทกลอน และบทเพลง
โอกาสนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์แห่งความเชื่อในคริสตศาสนา ตลอดจนความรู้ในการประพันธ์บทกลอน และการเขียนบทความ จากอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งสามารถนไปใช้พัฒนาการเขียนบทความและคำกลอน ตลอดจนเพื่องานอภิบาลในอนาคตต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น