STCSC

STCSC


12 พฤศจิกายน 2553

ค่าย "Simple Life" ให้ชีวิตได้เรียนรู้...ไม่มีอยู่ ก็สุขใจ
ค่าย Simple life ให้ชีวิตได้เรียนรู้ ไม่มีอยู่ก็สุขใจ รับผิดชอบโดย ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 16-24 ตุลาคม 2553 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางวิทยาลัยแสงธรรมได้รับเชิญจากศูนย์กลางฯ ให้เข้าร่วมค่ายกลางปี โดยมีตัวแทนนักศึกษาในสถาบันของเราเข้าร่วม 4 คน คือ นายณัฐพงษ์ แสนสุริวงศ์ / นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง/ นายปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว และ นายขวัญชัย นาอุดม
ตลอดการเดินทางเต็มไปด้วยความลำบาก เพราะ จ.แม่ฮ่องสอน มีโค้งมากกว่า 1,864 โค้ง ซึ่งถ้าหากใครไม่ชินกับทางคดโค้งมาก่อนก็อาจจะมีอาการเมารถได้รวมไปถึงการเดินทางเข้าหมู่บ้านก็สุดแสนลำบากเมื่อไปถึงทุกคนก็แยกย้ายเข้าบ้านพักของชาวบ้าน ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมู่บ้าน ล้วนแต่เป็นคาทอลิก จุดประสงค์ของค่ายครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาได้จุ่มตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ โดยการเข้าร่วมใช้ชีวิตตามสภาพครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ เกษตรกร ทำไร่ เป็นหลัก ความเป็นอยู่ตามสภาพชาวดอย ไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อาหารหลัก คือ ผัก และน้ำพริก หาอาหารกินแบบวันต่อวัน ซึ่งได้จากธรรมชาติ การทำงานเป็นแบบช่วยเหลือกัน(ลงแขก) ไม่มีการใช้เงินจ้าง แบ่งปันกันตามอัตภาพ ภาษาที่ใช้เป็นหลักคือ ปกาเกอะญอ พูดภาษาไทยกลางได้บ้าง สื่อสารได้พอเข้าใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น