STCSC

STCSC


12 พฤศจิกายน 2553

ค่ายศึกษาวิถีชุมชน คนตัวอย่าง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

<
ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันแม่ข่ายหลักภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตก 23 สถาบัน ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทย โดยได้จัด “ค่ายศึกษาวิถีชุมชน คนตัวอย่าง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ชุมชนอำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษา แบบอย่างวิถีการดำเนินชีวิตให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมจากบุคคลและชุมชนตัวอย่าง โดยทางวิทยาลัยแสงธรรมได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการนี้จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1.นางสาวกัญวสุ ศรีไทย 2.นายภุมเรศ ภูผา 3.นายศรศักดิ์ เจริญสุขทวีพูน 4.นายวรัญญู นางาม 5.นางสาวสุรัสวดี หงษ์วงศ์ ซึ่งภายในค่ายครั้งนี้ มีกิจกรรมนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ประมาณ 50 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น