STCSC

STCSC


15 สิงหาคม 2558

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม


ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558  หัวข้อ นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม ในวันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00-11.00  น. โดย อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์  หัวหน้าแผนกบัณฑิต  และ นางสาวปนัดดา  ชัยพระคุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ให้ความรู้ในขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการ ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น