STCSC

STCSC

25 สิงหาคม 2558

งานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558


          วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2558 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับมาหลังจากจบ ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล จำนวนทั้งสิ้น 11 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะสงฆ์ อธิการบ้านอบรมต่างๆ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น