STCSC

STCSC

25 สิงหาคม 2558

งานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ปีการศึกษา 2558


          วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดีและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบันด้านความเมตตาด้านความรักด้านความสุภาพและเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันโดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ดังนี้
ฐานที่ 1 ฐานสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชื่อฐานการสร้างมิตรภาพ
ฐานที่ 2 ฐานสาขาวิชาเทววิทยา/เทววิทยาจริยธรรม ชื่อฐานความรักและการเสียสละ
ฐานที่ 3 ฐานสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชื่อฐานความสามัคคีและการช่วยเหลือกัน
ฐานที่ 4 ฐานนักบวช ชื่อฐานความเชื่อมั่นและไว้วางใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น