STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

25 สิงหาคม 2558

งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


       วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2558 โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi Aula โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดีและแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูรู้คุณต่อครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น