STCSC

STCSC

11 มิถุนายน 2555

ข่าวเก็บตก.. เรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”


ข่าวเก็บตก.. เรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” 
      บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันตก เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อำเภอสามพราน จ.นครปฐม จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในบริบทความเปลี่ยนแปลงก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสถาบันเครือข่ายในความร่วมมือพัฒนา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา และบุคลากรก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 240 คน และในครั้งนี้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม (MOU) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ในหัวข้อ The One “ช่วงเวลาแห่งความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความงอกงามแห่งทรัพยากรบุคคลของประเทศ” ด้วย
  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น