STCSC

STCSC

21 มิถุนายน 2555

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2555พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2555

       วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2555 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับ มาหลังจากจบ “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 12 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษานี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษานี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น