STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

20 มิถุนายน 2555

10 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา

แสดงความยินดีโอกาส 10 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อบุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา
ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น