STCSC

STCSC

21 มิถุนายน 2555

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2555
       วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ LUX MUNDI AULA ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา สร้างสัมพันธภาพ ความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วม พิธีไหว้ครูนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น