STCSC

STCSC

21 มิถุนายน 2555

กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2555


กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2555
            ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรม ของฐานชั้นปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของฐานชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐาน คริสศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ที่มีมิตรไมตรีดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่นักศึกษาเป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น