STCSC

STCSC


04 มกราคม 2560

โครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล


วันที่ 8  ธันวาคม  2559  ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการภาษามือเพื่องานอภิบาลขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือเพื่อการศึกษาและงานอภิบาล สามารถนำความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพตนเองและผู้อื่น โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8,15 ธันวาคม 2559 และ 19 มกราคม, 16 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากรให้ความรู้โดยชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยและได้รับเกียรติจากบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิด ในวันแรกมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม 12 คน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น