STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

07 มกราคม 2560

เก็บตกข่าว..โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม(ครั้งที่ 3) ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่15 ธันวาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตา  ปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 17 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น