STCSC

STCSC


06 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์


ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน ในหัวข้อ สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี  สร้างสามัคคีด้วยกีฬา แสงธรรมน้อมนำพา สืบสานปณิธานพ่อภูมิพล  ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30  น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม โดย ผศ.ดร. ชาติชาย  พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด ต่อด้วยช่วงบ่ายมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่างทีมศิษย์ปัจจุบัน VS พระสงฆ์หนุ่ม ได้สร้างความประทับใจกันอย่างเนืองแน่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น