STCSC

STCSC

18 พฤศจิกายน 2556

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

    วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย ได้จัดให้มีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับบรรดาบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุธินี พันธุ์วงศ์ และกลุ่มเวชบุคคลคาทอลิก โบสถ์มารีสวรรค์  ดอนเมือง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น