STCSC

STCSC

22 มิถุนายน 2556

กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2556

 กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2556 
      วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ใน โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  โดยมีกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เป็นกิจกรรม ของฐานชั้นปรัชญา ฐานที่ 2 เป็นกิจกรรมของฐานชั้นเทววิทยา ฐานที่ 3 เป็นกิจกรรมของฐาน คริสศาสตร์ ฐานที่ 4 เป็นกิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ที่มีมิตรไมตรีดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่นักศึกษาเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น