STCSC

STCSC

15 มิถุนายน 2556

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556
   วันที่ 13  มิถุนายน 2556 โดยวิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2556 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกร และพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับ มาหลังจากจบปีฝึกชีวิตผู้อภิบาลจำนวนทั้งสิ้น 14 คน วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเพื่อวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษานี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษานี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น