STCSC

STCSC

22 มิถุนายน 2556

ผลการตัดสินพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

ผลการตัดสินพานไหว้ครู  ปีการศึกษา 2556 
รางวัลที่  1 บ้านอบรมคณะพระมหาไถ่
รางวัลที่  2 บ้านอบรมคณะลาซาล
รางวัลที่  3  บ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น