STCSC

STCSC


16 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2556
       วันที่ 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ LUX MUNDI AULA  โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา สร้างสัมพันธภาพ ความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัย   แสงธรรม ทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนี้อย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น