STCSC

STCSC

18 สิงหาคม 2555

โครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย”


โครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” 
     วันที่  18 – 19  สิงหาคม  2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา  4  คน  คือนายวธัญญู  หนูสมแก้ว  นายณัฐพล  เอี่ยมเศรษฐี  นายอรรถพล  พงษ์สวัสดิ์ และนางสาวโศรดา  ภาคภูมิอนันต์  และบุคลากร 1 คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาเพื่อพัฒนาพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” ณ บ้านสวนตะวันโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสถาบันเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสำนึกสาธารณะ 
   ในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตกเข้าร่วม  10  สถาบัน จำนวนนักศึกษาและบุคลากร  จำนวน  80  คน    

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น