STCSC

STCSC

06 สิงหาคม 2555

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
ประจำปีการศึกษา  2554
     วันที่  6 –7  สิงหาคม  2555  แผนกประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยแสงธรรม  ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ได้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่านด้วยกัน คือ ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล เป็นประธานกรรมการ ดร.สุวิชากร  ชินะผา  และ ผศ.ดร.นันทพันธ์  ชินล้ำประเสริฐ  เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงค์ในการจัดงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบ  และกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ที่  สกอ. และ สมศ. กำหนด ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น