STCSC

STCSC

23 กันยายน 2554

โครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้วันที่ 17 - 18 กันยายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา 2 คน คือ นายปฏิพัฒน์ กิจเต่ง และนายวรัญญู นางาม และบุคลากร 1 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมืองเรื่องควรรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ ณ เกาะกอหญ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยแก่นิสิต นักศึกษา / เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม / เกิดจิตสำนึกสาธารณะ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕0 และการบรรยายเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลักษณะการสัมมนาจัดเป็นกลุ่มย่อยกิจกรรมระดมความคิด ในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตกเข้าร่วม 7 สถาบัน จำนวนนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 70 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น