STCSC

STCSC

05 กันยายน 2554

ทัศนศึกษา “อยุธยามรดกโลก”ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) หัวข้อ “อยุธยามรดกโลก” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 มีสถานที่ดังนี้
1.) โบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา ได้เยี่ยมชมปะติมากรรมภายในโบสถ์ และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ประวัติและความเป็นมาของโบสถ์” โดย บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
2.) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ “เจ้าสามพระยา”
3.) วัดมงคลบพิตร
4.) พระราชวัง บางประอิน
โดยมี บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส Rev.Patrick A.Connaughton เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 147 คน ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณค่าและความหมายของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และยังสนับสนุนให้มีการสร้างภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น