STCSC

STCSC

05 กันยายน 2554

ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 21วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานอภิบาลเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ สามเณราลัยแสงธรรม จัดงาน “ชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่ 21” ในหัวข้อ “สิทธิชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญ” ณ หอประชุม LUX MUNDI AULA วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า และความหมาย สิทธิของชาติพันธุ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย และให้เยาวชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน มีความเป็นพี่น้องกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ผู้อำนวยการจิตตาภิบาล และที่ปรึกษางานอภิบาลชาติพันธุ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ประจำปีการศึกษา 2554 นี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 295 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น