STCSC

STCSC

09 มิถุนายน 2554

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2554วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ทางวิทยาลัยแสงธรรมได้จัด การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยแสงธรรม โดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ทางฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนและกฎระเบียบต่างๆ สำหรับในการเป็นนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น