STCSC

STCSC

27 มิถุนายน 2554

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2554วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับบ้านเณรใหญ่แสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2554 ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นประธานพิธีรับสมัครเตรียมเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ของสามเณรสังฆมณฑลชั้นเทววิทยาที่เพิ่งกลับเข้ามาหลังจากจบ “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 20 คน วัตถุประสงค์ของงานี้คือเป็นการวอนขอพระพร สติปัญญา สำหรับการเรียนการสอน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ โดยนักศึกษา บุคลากรทุกคนสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าตลอดปีการศึกษานี้รวมทั้งรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นการเสริมสร้างชีวิตจิตให้แก่กันและกัน โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษานี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น