STCSC

STCSC


27 มิถุนายน 2554

รับน้องใหม่ 2554
ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยมีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยกิจกรรมของรุ่นพี่ 4 ฐาน ด้วยกันโดยแบ่ง ฐานที่ 1 กิจกรรมของฐานปรัชญา ฐานที่ 2 กิจกรรมของฐานเทววิทยา ฐานที่ 3 กิจกรรมของฐานคริสศาสตร์ ฐานที่ 4 กิจกรรมของฐานนักบวช ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐานแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่มีมิตรไมตรีดีต่อกันระหว่างพี่กับน้อง ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่นักศึกษาอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น