STCSC

STCSC


27 มิถุนายน 2554

พิธีไหว้ครู 2554วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม LUX MUNDI AULA ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของงานนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการเป็นนักศึกษาที่ดี และแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู รู้คุณครูผู้มีพระคุณเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและให้นักศึกษาจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างสัมพันธภาพความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาและครู-อาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ คณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น