STCSC

STCSC


14 มิถุนายน 2554

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 12ชมรมสังคมพัฒนาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20-30 มีนาคม 2554 ณ หมู่บ้านทุ่งมน ต. เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 45 คน และในการจัดค่ายครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและชาวบ้าน กิจกรรมหลักที่ทำ คือจัดสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างห้องน้ำพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดในระดับครอบครัว ชุมชน และสร้างกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดค่ายจริยธรรม(การสอนคำสอนเด็ก) จำนวน 50 คน และการออกเยี่ยมเยียนสำรวจสำมะโนประชากร โดยมุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จัดอบรมจริยธรรมด้านชีวิตครอบครัวที่ยังแต่งงานไม่เรียบร้อยและคู่แต่งงานที่แตกแยกพร้อมทั้งจัดพิธีแต่งงานให้ในโอกาสพิเศษนี้ด้วย และที่สำคัญนักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกฝนการเป็นนักศึกษาจิตอาสาที่ดีจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น