STCSC

STCSC

10 กุมภาพันธ์ 2554

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ภาคเอกชน)สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ร่วมส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 2 ท่านคือ
นายวรัญญู นางาม คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ปีที่ 2
นายสนธยา สายชลนิรันดร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ปีที่ 2
เข้าร่วมค่ายในโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม (ภาคเอกชน)
ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 – เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
ในค่ายครั้งนี้ ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้จักกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวโคราชและชาวอีสาน อีกทั้งยังได้เรียนรู้จักกับการดำรงชีวิตของผู้คนในรอบๆบริเวณนั้น โดยได้ไปศึกษา เรียนรู้ตามสถานที่สำคัญๆ อาทิเช่น
1.สักการะสถานท้าวสุรนารี
2.ประตูชุมพล
3.ชุมชนด่านเกวียน
4.บ้านธารปราสาท
5.หลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์
6.ปราสาทหินพิมาย
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้นำนักศึกษาด้วยกัน ทำให้ผู้นำนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ประมาณ 90 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น