STCSC

STCSC

02 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม บาทหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ 95 คน
ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับคุณค่าและความหมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน และยังสนับสนุนให้มีการสร้างภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอีด้วยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น