STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

20 มิถุนายน 2559

กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ (รับน้องใหม่) ปีการศึกษา 2559


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน  2559 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น